LETTER

PMA signs letter urging Czech MPs to pass media act amendment

13th October 2022
Reform needed to help protect independence of public broadcasters from future attacks
View of the Prague Government Office
View to the Prague Government Office and Prague Castle from the Vltava river. Famous place in the Czech Republic, ancient Hradcany hill with the president office and Straka academie. Credit: Ivan Serebryannikov / Shutterstock.com

The Public Media Alliance (PMA) joins the undersigned media freedom and journalists organisations and unions today to urge the Chamber of Deputies of the Czech Republic to vote to pass a draft bill which would amend the law on public broadcasting to strengthen the institutional independence of Česká televize (Czech Television) and Český rozhlas (Czech Radio).

Our organisations have previously called for and supported the development of this bill, which we believe will play a crucial role in limiting the ability of political forces to influence Czech Television’s  oversight council and help future-proof the broadcasters against any attempts by governments to erode editorial independence.

The passing of this reform package is long overdue and comes at a crucial time. Under the previous government, Czech Television came under sustained political pressure, including through well-documented attempts to unseat its director general via politically-motivated appointments to its oversight council.

Despite these challenges, Czech Television withstood the pressure and remains the model for independent public service broadcasting in Central and Eastern Europe. However, unless the current legislative framework is amended to stop weaknesses being exploited, the broadcaster will remain at the mercy of political interference from future administrations.

In our view, the draft amendments developed by the Ministry of Culture represent a legitimate, proportionate and democratic attempt to safeguard the functional independence of the Czech Television Council, in line with the Czech Constitution. While this bill does not take up all of the recommendations initially put forward by CSOs, we note it was created with the welcome input of journalists’ groups and media associations and in line with international standards.

The current administration has a vital opportunity to strengthen a pillar of Czech democracy and safeguard the independence of public service media for the future.

Vital elements of this bill include amendments that; ensure both chambers of parliament are involved in appointments to the Czech Television Council; increase the number of sitting councilors; tighten rules on which organisations can nominate candidates, and remove the ability of parliament to remove all the board members as a consequence of the rejection of annual reports.

Taken together, these changes would significantly limit the number of pressure points available to future governments seeking to disrupt the broadcaster’s work or influence its coverage through its proxies on the oversight councils. The passing of this bill would also provide an important signal that the current government is committed to strengthening democracy and would boost its record on media freedom during its Presidency of the Council of the European Union.

However, it is crucial that the passing of this legislation be followed by a secondary bill which provides for long-term and sustainable financing for Czech Television and Czech Radio, both of which face serious cuts to budgets and staff numbers. This should include the long overdue legislation for automatic increases in the licence fee in line with inflation.

Amidst the war in Ukraine, support for well-funded and independent Czech public broadcasters will both act as an antidote to the Kremlin’s propaganda and provide a much-needed model for neighbouring countries experiencing similar threats to the independence of public service media, both now and in the years to come.

The current administration has a vital opportunity to strengthen a pillar of Czech democracy and safeguard the independence of public service media for the future. We urge MPs in the Chamber of Deputies and the Senate of the Czech Republic to seize this moment and deliver a progressive reform of the Act on Czech Television.

Signed:

Balkan Free Media Initiative (BFMI)

Civil Liberties Union for Europe

European Broadcasting Union (EBU)

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

European Federation of Journalists (EFJ)

IFEX

International Press Institute (IPI)

OBC Transeuropa (OBCT)

Public Media Alliance (PMA)

Reporters Without Borders (RSF)

South East Europe Media Organisation (SEEMO)


This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States, Candidate Countries, and Ukraine. The project is co-funded by the European Commission.


Česká republika: Organizace podporující svobodu médií vyzývají poslance, aby schválili novelu mediálních zákonů

Reforma je nutná, aby pomohla ochránit nezávislost veřejnoprávních vysílatelů před budoucími útoky

Níže podepsané organizace podporující svobodu médií a novinářské svazy vyzývají Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby hlasovala pro přijetí návrhu zákonů, které novelizují zákony o veřejnoprávním vysílání a posílí tak institucionální nezávislost České televize a Českého rozhlasu.

Naše organizace již dříve vyzvaly k podpoře a podpořily vypracování tohoto návrhu zákona, který podle našeho názoru sehraje klíčovou roli při omezení možnosti politických sil ovlivňovat Radu České televize a pomůže do budoucna zajistit vysílatele proti případným pokusům vlád o oslabení redakční nezávislosti.

Přijetí tohoto reformního balíčku mělo dlouhé zpoždění a přichází v klíčový okamžik. Za předchozí vlády byla Česká televize pod trvalým politickým tlakem, mimo jiné prostřednictvím dobře zdokumentovaných pokusů o sesazení generálního ředitele prostřednictvím politicky motivovaných jmenování do Rady.

Navzdory těmto výzvám Česká televize tlaku odolala a zůstává vzorem nezávislého veřejnoprávního vysílání ve střední a východní Evropě. Pokud však nedojde ke změně současného legislativního rámce, která by zabránila zneužívání slabých míst, bude televize i nadále vydána na milost a nemilost politickým zásahům budoucích vlád.

Podle našeho názoru představují návrhy změn vypracované Ministerstvem kultury legitimní, přiměřený a demokratický pokus o zajištění funkční nezávislosti Rady České televize v souladu s Ústavou České republiky. Ačkoli tento návrh zákona nepřebírá všechna doporučení, která původně předložily organizace občanské společnosti, konstatujeme, že byl vytvořen za vítaného přispění novinářských skupin a mediálních asociací a v souladu s mezinárodními standardy.

Mezi zásadní prvky tohoto návrhu zákona patří pozměňovací návrhy, které; zajišťují, aby se na jmenování členů Rady České televize podílely obě komory parlamentu; zvyšují počet členů rady; zpřísňují pravidla pro to, které organizace mohou navrhovat kandidáty, a odstraňují možnost parlamentu odmítnout výroční zprávu veřejnoprávní televize.

Dohromady by tyto změny významně omezily počet nátlakových možností, které budou mít k dispozici budoucí vlády k narušení práce vysílatele nebo ovlivnění jeho zpravodajství prostřednictvím svých zástupců v radách. Přijetí tohoto návrhu zákona by také bylo důležitým signálem, že současná vláda je odhodlána posilovat demokracii, a posílilo by její výsledky v oblasti svobody médií během jejího předsednictví v Radě Evropské unie.

Je však nezbytné, aby po přijetí tohoto zákona následoval sekundární zákon, který zajistí dlouhodobé a udržitelné financování České televize a Českého rozhlasu, které se potýkají s vážnými škrty v rozpočtech a počtech zaměstnanců. Součástí by měla být i dlouho odkládaná legislativní úprava automatického zvyšování koncesionářských poplatků podle inflace.

Uprostřed války na Ukrajině bude podpora dobře financovaných a nezávislých českých veřejnoprávních médií jednak působit jako protilátka proti kremelské propagandě, jednak poskytne tolik potřebný vzor pro sousední země, které zažívají podobné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií, a to jak nyní, tak v následujících letech.

Současná vláda má zásadní příležitost posílit pilíř české demokracie a zajistit nezávislost médií veřejné služby do budoucna. Vyzýváme poslance Poslanecké sněmovny a Senátu ČR, aby využili této chvíle a přinesli progresivní reformu zákona o České televizi.

Podepsáno:

Balkánská iniciativa svobodných médií (BFMI)

Unie pro občanské svobody pro Evropu

Evropská vysílací unie (EBU)

Evropské centrum pro svobodu tisku a médií (ECPMF)

Evropská federace novinářů (EFJ)

IFEX

Mezinárodní tiskový institut (IPI)

OBC Transeuropa (OBCT)

Public Media Alliance (PMA)

Reportéři bez hranic (RSF)

Organizace médií jihovýchodní Evropy (SEEMO)